Doe mee! Bewegen, Spelen en Sporten! Speciaal voor de jeugd in Maas en Waal.

Blok'691.jpg

Over Actief Maas en Waal

Actief Maas en Waal is een lokaal platform. Door samenwerking en afstemming moeten we er voor zorgen dat de Maas-en Waalse jeugd goed en voldoende kan bewegen, spelen en sporten in een gezonde leefstijl. Actief Maas en Waal zijn we dus samen, iedereen die met de jeugd heeft te maken, hun ouders en natuurlijk de jeugd zelf. Allemaal kunnen we bijdragen vanuit eigen positie en/of verantwoordelijkheid.

Actief Maas en Waal initieert, ondersteunt en combineert activiteiten daar waar wenselijk en mogelijk is. Deze werkzaamheden zijn gericht op kwaliteit en duurzaamheid.

De gemeente Druten, West Maas en Waal, de onderwijsinstellingen Spom, Trivium, Pax Christi College en welzijnsorganisatie MeerVoormekaar trekken sinds 2009 als convenantpartner de kar van Actief Maas en Waal. Daarnaast zijn natuurlijk de sportverenigingen en vele andere partijen belangrijke samenwerkingspartners.

In deze bestuurlijke samenwerking verwelkomden we vanaf 2015 twee nieuwe partijen: Zmlk-school De Kom en ’s-Heeren Loo Zorggroep locatie Boldershof.   Zij sloten graag aan in het samenwerkingsverband Actief Maas en Waal.
Het zijn twee partijen die sterke binding hebben met de doelgroep g-sporters.

Wat willen we bereiken? (missie)

 • “Structureel en systematisch managen van sport- en beweeggedrag van 0 – 18 jarigen,
 • om zodanig te komen tot kwalitatief goede sport- en beweegactiviteiten voor deze leeftijdsgroep
 • en hiermee een wezenlijke bijdrage leveren aan een gezond leefgedrag en kwaliteit van hun leven.”

Hoe zien we dat? (visie)

Bewegen, spelen, sporten is van grote betekenis voor de ontwikkeling van het opgroeiende kind. Dat wil zeggen:

 • De fysieke ontwikkeling (gezondheid)
 • De mentale ontwikkeling (eigenwaarde)
 • De sociale ontwikkeling(eigenwaarde in relatie met de ander, weerbaarheid)
 • De cognitieve ontwikkeling (kennis)

Wat gaan we er voor doen?

Om dit te bereiken hebben we een aantal arrangementen geformuleerd waarbinnen we activiteiten organiseren.
Voor de periode 2015 – 2019 zijn deze arrangementen (aandachtsvelden):

1. Sturen op integrale beleidsontwikkeling, zodat de convenantpartijen tot gedeeld beleid komen rondom de relevante onderwerpen zoals Bewegen, Spelen, Sporten en Gezonde Leefstijlontwikkeling (samenhang en visie m.b.t. Actief Maas en Waal).

2. Kwaliteitsimpuls bewegingsonderwijs
a. Bevoegdheid en bekwaamheid.
b. Methodisch werken in de groepen 1 t/m 8.
c. Motorische Remedial Teaching; vroegtijdige zorg voor uitval.
d. Meer beweegmomenten op school: – Bewegen in de klas (beweegtussendoortjes) – naschoolse activiteiten (Kids Actief).

3. Sportkennismakingsactiviteiten; kinderen kennis laten maken met het sportaanbod in de regio.
a. Verbinden verenigingen en scholen.
b. Ondersteuning sportverenigingen; inhoudelijk en organisatorisch (deskundigheidsbevordering)
c. Organiseren van het concept Sjors Sportief/Creatief in een jaarlijkse  cyclus.

4. Ontwikkeling transparant gezondheidsbeleid op scholen.
a. Initiëren en generen van (landelijke) projecten die inzetten op gezonde leefstijl. Zoals Scoren voor Gezondeheid i.s.m. NEC Nijmegen, Schoolgruiten ( het eten van groenten en fruit) met Europesche subsidiegelden, of voor het voortgezet onderwijs de gezonde leefstijl projecten Dubbel dertig , Energy-tour en het Cool Fitprogramma.
b. Samenwerking met en ondersteunen van de GGD m.b.t. hun inzet naar de scholen.

5. Verbinden van maatschappelijke stages voortgezet onderwijs met sport-en beweegactiviteiten
a. De jaarlijkse Pax Sportolympiade.
b. Aanknopingspunten m.b.t. de nieuwe studierichting BSM op het PCC. BSM staat voor Bewegen, Sport en Maatschappij.

6.Ondersteunen en/of betrekken van vrijwilligerskaders in de regio.
a. Ondersteunen van de 5 lokale loopevenementen: Drutenloop, De8vanBoveneind, Survivalrun Bov. L.  en DijkenSport.
b. Verbinden van wijkorganisaties, woningbouworganisaties, jongerenwerk en sportverenigingen. Voorbeelden zijn: het 2-jaarlijkse Pannavoetbal, de Vlaggendrager-buurtdagen i.s.m. Druten-zuid en de Fruitbuurt in Ben. L.

7. G-sport als extra aandachtspunt in Maas en Waal.
a. In kaart brengen en initiëren van het sportaanbod voor jeugd/jongvolwassenen met een beperking.
b. Organiseren van sportkennismakings-activiteiten ism de sportaanbieders uit de regio.
c. Lokaal netwerkontwikkeling waar vrijwilligers, verenigingen en instellingen hun kennis, vaardigheden en ervaring met elkaar kunnen delen.

8. PR. & communicatie, o.a. door beheer en doorontwikkeling Website Actief Maas en Waal.nl .

9. Generen betrokkenheid / sponsoring/ ondersteuning vanuit landelijke koepelorganisaties , sportbonden en het bedrijfsleven in Maas en Waal.
a. Verwerven van extra financiële en/of materiële middelen.

Hoe is het georganiseerd?

Bestuurlijk:

Stuurgroep: Bestuurders van de convenantpartners
Gemeente Druten wethouder
S. van Elk
Gemeente West Maas en Waal wethouder
T. de Vree
Pax Christi College rector
L. van Drongelen
Spom bestuurder
L. van Meegen
Trivium directielid
B. Burghout
MeerVoormekaar directeur A. Nijhuis
Zmlk-school De Kom directeur
J. van Summeren
’s Heeren Loo zorggroep locatie Boldershof manager zorg
K. de Haard
Actief Maas en Waal projectleider
B. de Haas
Projectgroep: Beleidsmedewerkers van de convenantpartners
Gemeente Druten H. Visscher
Gemeente West Maas en Waal S. Papen
Pax Christi College W. van Ooijen
Spom R. Brans
Actief Maas en Waal B. de Haas

Operationeel:

Combinatiefunctionarissen: P. van Dinteren T. Hom
Maud Lelkens M. Janssen Steenberg G. Brands
A.Peper ( G-sport) B. de Haas
Werkgroepen: Samenwerkingspartners
Afhankelijk van activiteit.

 

Toelichting logo / beeldmerk.

 • Het aspect beweging wordt  expliciet sportief gemaakt in de figuurtjes van verschillende sporten en bewegingsvormen.
 • De W en de M van Maas en Waal gaan in elkaar over, het symboliseert de samenwerking van partijen.
 • De kleur blauw; van een waterrijk gebied als het land van Maas en Waal.
 • Golvende vormgeving symboliseert naast het water ook beweging.
 • De tekst begint met actief; het gaat uit van een werkwoord: actie!

Meer info:

Masterplan Sport en Bewegen in Maas en Waal
Basisdocument Sport en Bewegen in Maas en Waal